•  
  • طبقه بندی اطلاعات آماری
  • اطلاعات آماری
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1برق گرفتگی 3 اول 98
   jpg
   44.5 کیلوبایت
   2برق گرفتگی 12 ماهه 97
   jpg
   168.72 کیلوبایت
   3سوختگی 3 ماهه اول 98
   jpg
   175.49 کیلوبایت
   4غرق شدگی 3 ماهه اول 98
   jpg
   180.16 کیلوبایت
   5نزاع 3 ماهه اول 98
   jpg
   205.52 کیلوبایت
   6گاز گرفتگی 3 ماهه 98
   jpg
   183.05 کیلوبایت
   7سوختگی 12 ماهه 97
   jpg
   182.91 کیلوبایت
   8نزاع 12 ماهه 97
   jpg
   238.63 کیلوبایت
   9'گاز گرفتگی 12 ماهه 97
   jpg
   215.89 کیلوبایت
   10غرق شدگی 12 ماهه 97
   jpg
   162.65 کیلوبایت
   11تصادف 2 ماهه اول 98
   pdf
   523.9 کیلوبایت
   12برق گرفتگی 10 ماهه
   pdf
   69.37 کیلوبایت
   13گازگرفتگی 10 ماهه
   pdf
   56.76 کیلوبایت
   14غرق شدگی 10 ماهه
   pdf
   62.46 کیلوبایت
   15سوختگی 10 ماهه
   pdf
   48.97 کیلوبایت
   16نزاع 10 ماهه
   pdf
   76.02 کیلوبایت
   17سوختگی 5 ماهه
   pdf
   30.74 کیلوبایت
   18گاز گرفتگی(CO) 5 ماهه
   pdf
   30.69 کیلوبایت
   19نزاع 5 ماهه
   pdf
   31.25 کیلوبایت
   20غرق شدگی 5 ماهه
   pdf
   30.99 کیلوبایت