• اداره کل پزشکی قانونی اردبیل
   آدرس: اردبیل، شهرک اداری بعثت (کارشناسان)
   پشت اداره استاندارد
   کد پستی: 5615813466
   تلفن: 33742213-20
   فکس: 33742246
   پست الکترونیک:
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *