• انتشار راهبرد مشارکت اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل

   راهبرد مشارکت اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل

   طبق بند 2ماده 9تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128مورخ 1395/12/28، شهروندان حق دارند تا سیاست‌ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.این اداره کل با انتشار سامانه پیشنهادات در تارنما نسبت به دریافت پیشنهادات دستگاههای اجرایی و نیز پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات سازمانی اقدام نموده است.

   از اینکه با ارسال انتقاد و پیشنهاد، سازمان ما را در بهبود ارائه خدمات یاری می‌نمائید سپاسگزاریم.

   دکتر حامد پورعزیز

   مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل