• شرح وظایف

   1* معاینه مصدومین و مجروحین تصادفات، ‌در صورتی که شاکی باشند واز طریق مراجع قضایی و انتظامی معرفی شوند.

   2* معاینه مصدومین مجروحین نزاع ها، درصورتیکه شاکی باشند و از طریق مراجع قضایی وانتظامی معرفی شوند.

   3* معاینه مصدومین و مجروحین حوادث کارکه از طریق مراجع قضایی و انتظامی معرفی شوند.

   4* تعیین نقص عضو وارش مصدومین و مجرومین تصادفات، نزاع‌ها و....

   5* تعیین سن افرادی که فاقد شناسنامه هستند، از طریق معرفی مراجع مربوطه ( دادگستری ، ثبت احوال).

   6* تشخیص رشد جسمانی و عقلانی.

   7* بررسی رشادت و معاینات روان پزشکی ( مانند مسئولیت کیفری ، توانایی اداره امورمالی و...).

   8* معاینات اختصاصی زنان.

   9* بررسی سقط جنین درمانی.

   10* معاینات اختصاصی مردان.

   11* سایر معاینات مانند تشخیص نازایی، عنن.

   12* بررسی شرایط والدین متقاضی فرزند خواندگی.

   13* بررسی آزمایشات و معاینات افراد متقاضی استخدام در دستگاه های قوه قضائیه.

   14* بررسی ابوت (اثبات یا رد ابوت).

   15* بررسی گواهی استعلاجی پرسنل قوه قضائیه و سایر سازمانها و ادارات.

   16* معاینات اجساد و صدور جواز دفن.

   17* کارشناسی در خصوص تعیین تعیین آلات جرم.

   18* اظهارنظر درخصوص تحمل کیفر وپذیرش مسوولیت کیفری.

   19* تشکیل کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی.