• شرح وظایف

   1* معاینه مصدومین و مجروحین تصادفات، ‌در صورتی که شاکی باشند واز طریق مراجع قضایی و انتظامی معرفی شوند.

   2* معاینه مصدومین مجروحین نزاع ها، درصورتیکه شاکی باشند و از طریق مراجع قضایی وانتظامی معرفی شوند.

   3* معاینه مصدومین و مجروحین حوادث کارکه از طریق مراجع قضایی و انتظامی معرفی شوند.

   4* تعیین نقص عضو وارش مصدومین و مجرومین تصادفات، نزاع‌ها و....

   5* تعیین سن افرادی که فاقد شناسنامه هستند، از طریق معرفی مراجع مربوطه ( دادگستری ، ثبت احوال).

   6* تشخیص رشد جسمانی و عقلانی.

   7* بررسی رشاد