• اداره کل پزشکی قانونی اردبیل
   اداره کل پزشکی قانونی اردبیل
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر حامد پورعزیز
   مدیر کل
   آدرس: اردبیل، شهرک اداری بعثت (کارشناسان)-پشت اداره استاندارد
   تلفن : 33742247
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *